METODOLOGIA

Realizujemy badania ilościowe i
jakościowe.
Korzystamy z ekspertów ze
środowiska naukowego.

W SWOICH PROJEKTACH
BADAWCZYCH PRZYKŁADAMY
SZCZEGÓLNĄ WAGĘ DO PROCESU
REKRUTACJI

 • Dobro respondentów i jakość uzyskanych informacji
  stanowią dla nas naczelne wartości.
 • W realizacji badań przestrzegamy standardów PKJPA oraz Kodeksu Esomar.
 • Dbamy o uzyskanie świadomej zgodny na udział w badaniu.
 • Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo danych.

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA
RESPONDENTÓW

Współpraca z klientem

Rekrutujemy wśród wskazanych przez klientów populacji, np. wśród beneficjentów i uczestników projektów, pracowników, klientów obecnych lub potencjalnych;

Bazy
kontatkowe

Rekrutujemy z posiadanych baz kontaktowych do przedstawicieli przedsiębiorców, sektora edukacji, obszaru lecznictwa, seniorów oraz wielu innych grup;

Rekrutacja
otwarta

Rekrutujemy w otwartym Internecie, np. wśród przedstawicieli trudnodostępnych innymi drogami grup, jak subkultury lub bardzo młodzi, mobilni ludzie silniej związani ze światem cyfrowym;

Rozeznanie
rynku

Rekrutujemy w oparciu o rozeznanie rynku / populacji, np. wśród ekspertów dziedzinowych na bazie identyfikacji osób o potrzebnym doświadczeniu i kompetencjach.

METODOLOGIE Z KTÓRYCH
KORZYSTAMY W CZASIE BADAŃ

Pomożemy Ci dobrać najlepszą metodę
badań do Twojego wyzwania
desk research

Badanie opiera się na dokumentach zastanych, tj. nie wytworzonych na potrzeby realizacji badania, ale wymagających uwagi z punktu widzenia realizacji jego celów. Analizujemy w nim dane przekazane przez klienta (np. sprawozdania projektowe lub finansowe, opisy procedur, charakterystyki produktów), dokumenty legislacyjne, dane ze statystyk publicznych, dostępnych ekspertyz i opracowań, a także pozyskujemy informacje z danych zastanych.

Badania ilościowe

W badaniach ilościowych w krótkim czasie zbieramy duże ilości danych od licznych grup respondentów. Opracowujemy zestawienia statystyczne wyników i raporty podsumowujące badanie.

Osobisty (face tu face) wywiad kwestionariuszowy realizowany w oparciu o papierowy kwestionariusz, na którym ankieter zaznacza odpowiedzi, których udzielił respondent.

Wywiad kwestionariuszowy zapośredniczony, realizowany przez ankietera w trakcie rozmowy telefonicznej z respondentem.

Osobisty (face tu face) wywiad kwestionariuszowy realizowany z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego (np. na tablecie), w którym ankieter zaznacza odpowiedzi, których udzielił respondent.

Samodzielnie wypełniany przez respondenta kwestionariusz on-line, dostępny na komputerach i urządzeniach mobilnych.

 • rozdawana

Nasi ankieterzy wręczają respondentom opracowane przez nas ankiety w wybranych miejscach i zbierają wypełnione kwestionariusze.

 • ogólnodostępna

Opracowane przez nas ankiety są umieszczane w wybranych miejscach, respondenci mogą je wypełnić i zwrócić, np. wrzucając do specjalnej urny.

 • audytoryjna

Grupa respondentów (np. uczniowie w sali lekcyjnej) wypełnia ankietę wręczoną przez ankietera, który udziela instrukcji, wyjaśnień oraz zbiera wypełnione ankiety.

Badania jakościowe

W badaniach jakościowych pozyskujemy dane pogłębione, pozwalające poznać i zrozumieć badany problem. Szczegółowo analizujemy uzyskane informacje, wnioskujemy i opracowujemy raporty podsumowujące badanie.

Wywiady oparte na indywidulanym kontakcie moderatora z respondentem. Pozwalają uzyskać szczegółowe, pogłębione informacje. Dają naszym doświadczonym moderatorom możliwość sondowania i pogłębiania w bieżącym kontakcie z badanym.

 • IDI (Individual In-Depth Interview)

Wywiad indywidulany realizowany w osobistym kontakcie face to face moderatora z badanym. Realizujemy wywiady IDI na terenie całej Polski.

 • IDI on-line

Wywiad indywidualny realizowany przy wykorzystaniu takich narzędzi jak Zoom/ClickMeeting/ Microsoft Teams. Każdorazowo dostosowujemy wykorzystywaną technologię do preferencji i potrzeb respondenta.

 • TDI / TIDI (Telephone In-Depth Interview)

Wywiad indywidulany realizowany w czasie rozmowy telefonicznej.

Wywiady w małych grupach osób zaangażowanych w te same działania, pozwalają uzyskać pełne informacje o znanych im aspektach badanego zagadnienia, realizujemy je w kontakcie face to face oraz on-line.

Wywiady w kilku- lub kilkunastoosobowych grupach, prowadzone przez wykwalifikowanego moderatora, poświęcone określonej tematyce, pozwalają na wykorzystanie technik warsztatowych i projekcyjnych oraz uzyskanie efektu synergii występującego wyłącznie w czasie pracy grupowej.

 • FGI (Focus Group Interview)

Zogniskowany wywiad grupowy odbywający się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, zapewniającym komfort uczestników oraz wyposażonym w odpowiedni sprzęt multimedialny.

 • FGI on-line

Zogniskowany wywiad grupowy realizowany przy wykorzystaniu takich narzędzi jak Zoom/ClickMeeting/ Microsoft Teams. Każdorazowo dostosowujemy wykorzystywaną technologię do preferencji i potrzeb respondentów.

 • mobilne FGI

Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz mobilnego sprzętowi multimedialnemu jesteśmy w stanie zrealizować wywiad grupowy właściwie w każdym miejscu w kraju.

Wyróżniają się nie formą, a tematyką wywiadu. W swoich projektach rekrutujemy respondentów o eksperckim doświadczeniu. Nasi moderatorzy każdorazowo przygotowują się merytorycznie do realizacji wywiadu eksperckiego w stopniu umożliwiającym im prawidłowe rozumienie informacji przekazywanych przez respondenta-eksperta.

obserwacje

Badamy również “z ukrycia”. Członkowie naszego zespołu badawczego wtapiają się w otoczenie i osobiście uczestniczą w badanych zjawiskach. Badając, obserwujemy, analizujemy, podsumowujemy i wyprowadzamy wnioski ułatwiające zrozumienie badanych zjawisk i procesów, tym którzy nie brali w nich udziału.

Obserwacja wykorzystywana w badaniu poziomu obsługi klienta polegająca na ocenie jakości usług poprzez wizyty w punktach sprzedaży i obsługi klienta

Pogłębione obserwacje realizowane w środowisku naturalnym dla badanych zagadnień, polegające na bieżącej i ciągłej obserwacji i opisie zachowań danej społeczności bądź grupy w jej środowisku.

analizy danych

Do każdego badania obejmującego dane ilościowe wykorzystujemy zróżnicowany zestaw metod i technik statystycznych pozwalających na poprawne merytorycznie wnioskowanie ze zbioru zgromadzonych danych. W swojej pracy wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie statystyczne zapewniające najwyższą jakość prowadzonych analiz.

Całość danych jakościowych pozyskanych w badaniu, począwszy od danych pochodzących z analizy desk research, po informacje przekazane przez respondentów wywiadów jakościowych są przez nas poddane analizie jakościowej. Analiza ta ma charakter:

 • Analizy eksploracyjnej, wykorzystywanej w sposób szczególny we wstępnym etapie realizacji badania, bez potrzeby zakładania z góry określonych hipotez badawczych, której głównym celem jest niejako dookreślenie problematyki badania.
 • Analizy uzupełniająco-pogłębiającej, której celem jest uzupełnienie luk informacyjnych zidentyfikowanych w pozostałych częściach badania oraz osadzenie płynących z nich wniosków w szerszym kontekście.
 • Analizy weryfikacyjnej, wykorzystywanej w celu potwierdzenia lub falsyfikacji wniosków płynących z innych danych (zarówno ilościowych, dotyczących tej samej problematyki, jak i jakościowych, ale dostarczonych przez inną grupę danych / respondentów).
 • Analizy triangulacyjnej, której naczelnym zadaniem jest całościowa i holistyczna analiza wszystkich pozyskanych w badaniu danych przy uwzględnieniu kontekstu (chociażby realizacyjnego) ocenianych w badaniu działań i ich efektów.

W swojej praktyce realizujemy badania i analiz ukazujące mocne (Strengths) i słabe (Weaknesses ) strony oraz szanse (Opportunities ) i zagrożenia (Threats) wybranych problemów, zagadnień i procesów. Opieramy je zarówno na analizie danych zastanych, danych przekazanych przez klientów, jak i informacji samodzielnie pozyskanych przez zespół badawczy od uczestników ocenianych zjawisk i sytuacji. Nasze analizy SWOT dotyczą zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Ocena ekspercka stanowi ważny element realizowanych przez nas projektów badawczych. W naszym zespole pracują eksperci, których kompetencje i doświadczenie pozwalają nam na włączenie eksperckiej oceny pozyskiwanych danych na każdym etapie realizacji badania. Często współpracujemy także dodatkowo z zewnętrznymi ekspertami branżowymi.

W trakcie projektów ponadlokalnych etapem lub celem naszych badań jest przedstawienie na mapie określonych treści (czasem danych w trakcie analizy, a czasem już tylko wyników i wniosków z badania) w taki sposób, aby można je było poprawnie je odczytać, zrozumieć i zinterpretować. W swoich analizach szukamy uwarunkowań przestrzenno-lokalnych oraz zróżnicowania terytorialnego. Analiza kartograficzna z jednej strony służy nam jako metoda wizualizacji zjawisk w przestrzeni w raportach, a z drugiej jest przez nas używana stosowana jako kartograficzna metoda badań stosowana do analiz przestrzennych.

To specyficzny rodzaj analiz porównawczych których celem jest zidentyfikowanie najlepszy, najbardziej optymalnych rozwiązań wypracowanych już w danym obszarze. Benchmarking znajduje swoje zastosowanie zarówno w porównaniu rozwiązań funkcjonujące w różnych politykach publicznych, programach operacyjnych, dokumentach legislacyjnych, jak i porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, z uważanymi na najlepsze, stosowanymi w innych, podobnych przedsiębiorstwach.

Naszym celem jest tu rozbudowany i pogłębiony opis jakiegoś zjawiska, mający na celu jego kompleksową rekonstrukcję, analizę i ocenę. Dla metodologii case study charakterystyczne jest symultaniczne lub sekwencyjne wykorzystanie wielu technik gromadzenia oraz analizy danych, których nadrzędnym celem jest poznanie i zrozumienie analizowanego zjawiska.

W licznych analizach poświęconych interwencji publicznej – polityki, programu, projektu lub regulacji prawnej – podejmujemy się odtworzenia logiki interwencji ocenianych działań. Naszym celem jest stworzenie modelu, który pokazuje ciąg przyczynowo skutkowy od przesłanek do wdrożenia interwencji (przez nakłady, działania, produkty, reakcje odbiorców naszych działań) po jej efekt, końcowy. Metodyka ta może być z powodzeniem wykorzystana również w badaniach wewnętrznej struktury, systemów komunikacji i schematów działalności przedsiębiorstw.

SPRAWDŹ NASZE PROJEKTY

NASZE USŁUGI

OPOWIEDZ O SWOIM
PROJEKCIE. MY
ZREALIZUJEMY DLA
CIEBIE BADANIA

Maciej Mroczek
tel. +48 693 62 28 28

  Scroll to Top