BADANIA
MARKETINGOWE

Wspieramy klientów w realizacji najważniejszych procesów marketingowych.
Pracujemy z markami B2B i B2C.
Badamy konsumentów, klientów pacjentów i pracowników.

PROWADZIMY BADANIA W RÓŻNYCH
OBSZARACH TEMATYCZNYCH

Cel: Kompleksowa ocena skuteczności istniejących kampanii reklamowych oraz projektowanie nowych, efektywnych strategii komunikacji marketingowej. Badania te mają na celu zoptymalizowanie przekazu reklamowego, zrozumienie, jak kampanie wpłyną na świadomość i wizerunek marki, intencje zakupowe, zachowania konsumentów.

Odbiorcy: Działy marketingu, agencje reklamowe, firmy prowadzące działania promocyjne.

Metody badawcze:  ….

Zastosowanie: Zwiększenie skuteczności przekazu marketingowego, lepsze dopasowanie kampanii do grupy docelowej.

Cel: Dogłębne zrozumienie pozycji rynkowej, strategii i działań firm konkurencyjnych. Badania te mają na celu identyfikację mocnych i słabych stron konkurentów, analizę ich oferty produktowej, strategii cenowych, kanałów dystrybucji i działań marketingowych. Celem jest również przewidywanie przyszłych ruchów konkurencji i identyfikacja obszarów, w których firma może uzyskać przewagę konkurencyjną.

Odbiorcy: Zarządy firm, działy strategii i marketingu.

Metody badawcze: Badania ilościowe, analiza danych rynkowych, mystery shopping, wywiady z ekspertami branżowymi.

Zastosowanie: Opracowanie strategii konkurencyjnej, identyfikacja nisz rynkowych, doskonalenie oferty produktowej.

Cel: Precyzyjne określenie wielkości i struktury popytu na dane produkty lub usługi, zarówno obecnego, jak i potencjalnego. Badania te mają na celu zrozumienie czynników wpływających na popyt, identyfikację trendów rynkowych, sezonowości oraz prognozowanie przyszłego zapotrzebowania i określenie potencjału wzrostu rynku.

Odbiorcy: Działy sprzedaży, planowania produkcji, zarządy firm.

Metody badawcze: Analiza danych sprzedażowych, prognozy ekonometryczne, badania ilościowe.

Zastosowanie: Planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, prognozowanie sprzedaży.

Cel: Wszechstronna ocena istniejących produktów/usług oraz testowanie nowych koncepcji przed wprowadzeniem na rynek. Badania te mają na celu zrozumienie percepcji i preferencji konsumentów względem cech produktu, jego funkcjonalności, designu i jakości. Celem jest również identyfikacja potencjalnych problemów z produktem, ocena jego konkurencyjności oraz określenie optymalnej strategii pozycjonowania.

Odbiorcy: Działy rozwoju produktu, marketingu, zarządy firm.

Metody badawcze: Testy produktów, grupy fokusowe, ankiety, wywiady pogłębione.

Zastosowanie: Doskonalenie oferty produktowej, minimalizacja ryzyka nieudanych wdrożeń produktów.

Cel: Dogłębne zrozumienie zachowań, preferencji, potrzeb i motywacji konsumentów. Badania te mają na celu identyfikację czynników wpływających na decyzje zakupowe, zrozumienie procesu podejmowania decyzji przez konsumentów, określenie ich stylu życia i wartości. Celem jest również segmentacja klientów i personalizacja oferty pod kątem różnych grup docelowych.

Odbiorcy: Działy marketingu, rozwoju produktu, zarządy firm.

Metody badawcze: Ankiety, wywiady, obserwacje, analiza danych transakcyjnych.

Zastosowanie: Dostosowanie oferty do potrzeb klientów, poprawa doświadczeń konsumenckich.

Cel: Kompleksowa analiza sytuacji rynkowej, trendów i potencjału wzrostu w danym sektorze. Badania te mają na celu identyfikację kluczowych graczy rynkowych, ocenę wielkości i dynamiki rynku, analizę barier wejścia i wyjścia, oraz identyfikację nisz rynkowych. Celem jest również zrozumienie regulacji prawnych i czynników makroekonomicznych wpływających na rynek.

Odbiorcy: Zarządy firm, inwestorzy, działy strategii.

Metody badawcze: Analiza danych wtórnych, badania ilościowe i jakościowe, prognozy rynkowe.

Zastosowanie: Podejmowanie decyzji strategicznych, planowanie ekspansji, identyfikacja nowych możliwości biznesowych.

Cel: Precyzyjne określenie wpływu zmian cen na popyt na produkty/usługi. Badania te mają na celu zrozumienie, jak konsumenci reagują na zmiany cen, określenie optymalnego poziomu cenowego maksymalizującego zysk, oraz identyfikację możliwości różnicowania cen dla różnych segmentów rynku lub kanałów dystrybucji.

Odbiorcy: Zarządy firm, działy sprzedaży, marketingu i customer marketingu.

Metody badawcze: Analiza danych historycznych, eksperymenty cenowe, badania ilościowe, conjoint.

Zastosowanie: Optymalizacja polityki cenowej, maksymalizacja zysków.

Cel: Kompleksowa ocena skuteczności obecnej strategii firmy i projektowanie nowych kierunków rozwoju. Badania te mają na celu identyfikację mocnych i słabych stron firmy, ocenę jej pozycji konkurencyjnej, analizę efektywności operacyjnej oraz identyfikację nowych możliwości rozwoju. Celem jest również zapewnienie, że strategia firmy jest dostosowana do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań interesariuszy.

Odbiorcy: Zarządy firm, rady nadzorcze, działy strategii.

Metody badawcze: …?

Zastosowanie: Doskonalenie strategii firmy, adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych.

Cel: Dokładna ocena poziomu zadowolenia klientów z produktów/usług oraz pracowników z warunków pracy. Badania te mają na celu identyfikację obszarów wymagających poprawy w obsłudze klienta, zrozumienie czynników wpływających na lojalność klientów, oraz ocenę wpływu satysfakcji pracowników na wydajność i jakość obsługi klienta.

Odbiorcy: Działy marketingu, obsługi klienta, HR, zarządy firm.

Metody badawcze: Ankiety satysfakcji, wywiady ….

Zastosowanie: Poprawa jakości obsługi klienta, zwiększenie retencji i poziomu zadowolenia pracowników.

Cel: Precyzyjny podział rynku na homogeniczne grupy konsumentów o podobnych cechach i potrzebach. Badania te mają na celu identyfikację unikalnych charakterystyk różnych segmentów rynku, ocenę ich atrakcyjności i potencjału, oraz określenie optymalnych strategii marketingowych dla każdego segmentu.

Odbiorcy: Działy marketingu, rozwoju produktu, zarządy firm.

Metody badawcze: Analiza klastrowa, badania ankietowe, analiza danych behawioralnych.

Zastosowanie: Dostosowanie oferty do specyficznych grup klientów, optymalizacja działań marketingowych.

Cel: Dogłębne zrozumienie procesu podejmowania decyzji zakupowych przez klientów na każdym etapie ich interakcji z marką. Badania te mają na celu identyfikację kluczowych punktów styku z klientem, zrozumienie czynników wpływających na decyzje zakupowe na każdym etapie, oraz optymalizację doświadczenia klienta w całym procesie zakupowym.

Odbiorcy: Działy marketingu, sprzedaży, UX designerzy.

Metody badawcze: Mapowanie podróży klienta, wywiady pogłębione, analiza danych z punktów styku.

Zastosowanie: Optymalizacja procesu sprzedaży, poprawa doświadczeń klienta.

Cel: Kompleksowa ocena postrzegania marki i produktów przez konsumentów. Badania te mają na celu zrozumienie skojarzeń i emocji związanych z marką, ocenę jej pozycjonowania względem konkurencji, identyfikację kluczowych atrybutów marki wpływających na decyzje zakupowe, oraz określenie strategii budowania i wzmacniania pożądanego wizerunku marki.

Odbiorcy: Działy marketingu, PR, zarządy firm.

Metody badawcze: Badania brand health, grupy fokusowe, …?

Zastosowanie: Budowanie strategii marki, poprawa wizerunku produktów, zarządzanie reputacją.

Opowiedz nam o swoim projekcie,
my przeprowadzimy dla Ciebie badania

PRACUJEMY DLA
KLIENTÓW
Z RÓŻNYCH
BRANŻ

FARMACJA
FMCG
TURYSTYKA
EDUKACJA
FINANSE I BANKOWOŚĆ
BUDOWNICTWO
ENERGETYKA
TELEKOMUNIKACJA
NIERUCHOMOŚCI
TRANSPORT

SPRAWDŹ NASZE PROJEKTY

CAWI ankieta online
CATI wywiady telefoniczne
TDI wywiady telefoniczne pogłębione
CAPI wywiady kwestionariuszowe
ANKIETY AUDYTORYJNE
FGI zogniskowany wywiad grupowy
IDI wywiady pogłębione indywidualne
ETNOGRAFIA obserwacja i opis
DIADY/TRIADY wywiady w grupach
DESK RESEARCH

DOSTOSUJEMY
METODY BADAWCZE DO TWOICH CELÓW
I BUDŻETU PROJEKTU

INNE USŁUGI

OPOWIEDZ O SWOIM
PROJEKCIE. MY
ZREALIZUJEMY DLA
CIEBIE BADANIA

Maciej Mroczek
tel. +48 693 62 28 28

    Scroll to Top