MONITORING
I EWALUACJA
PROJEKTÓW

Badamy efekty realizowanych 
programów i działań

Oceniamy poziom satysfakcji
beneficjentów programów

Diagnozujemy obszary do poprawy

REALIZUJEMY BADANIA EWALUACYJNE
PROJEKTÓW PUBLICZNYCH
I POMOCOWYCH

Cel: Kompleksowa ocena efektywności i skuteczności wykorzystania zasobów przez instytucje publiczne w kontekście świadczonych usług. Badania mają na celu identyfikację mocnych i słabych stron w zarządzaniu zasobami, analizę adekwatności zasobów do realizowanych zadań oraz wskazanie obszarów wymagających optymalizacji. Dodatkowo, celem jest ocena wpływu dostępnych zasobów na jakość świadczonych usług publicznych.

Odbiorcy: Instytucje publiczne, samorządy lokalne, ministerstwa, organy kontroli państwowej, organizacje pozarządowe, obywatele.

Metody badawcze: Analiza danych finansowych i operacyjnych, audyty wewnętrzne i zewnętrzne, badania ankietowe wśród pracowników i klientów instytucji, wywiady z kadrą zarządzającą, analiza porównawcza (benchmarking) z innymi instytucjami.

Zastosowanie: Optymalizacja wykorzystania zasobów instytucji publicznych, poprawa efektywności świadczenia usług, planowanie strategiczne, racjonalizacja wydatków publicznych, zwiększenie transparentności działań instytucji publicznych.

Pomożemy Ci zaprojektować i wdrożyć
najlepszą metodę ewaluacji Twojego
projektu

RODZAJE BADAŃ
EWALUACYJNYCH

ewaluacja ex ante – przed rozpoczęciem tworzenia projektu
(np. interwencji publicznej, w celu identyfikacji potrzeb, zasobów,
oczekiwanych efektów oraz określenia planowanych działań


ewaluacja on-going – prowadzona na bieżąco podczas realizacj
projektu, wpływa na optymalizację działań


ewaluacja mid-term – realizowana w połowie realizacj projektu, w
celu oceny prawidłowości jego przebiegu oraz optymalizacji procesu i
osiąganych efektów


ewaluacja ad hoc – wprowadzana w sytuacji wystąpienia zjawisk
nieplanowanych, mająca na celu szybkie przeciwdziałanie zaistniałym
problemom


ewaluacja ex post – podsumowująca skutki, efekty i rezultaty po
zakończeniu procesu


SPRAWDŹ NASZE PROJEKTY

INNE USŁUGI

OPOWIEDZ O SWOIM
PROJEKCIE. MY
ZREALIZUJEMY DLA
CIEBIE BADANIA

Maciej Mroczek
tel. +48 693 62 28 28

    Scroll to Top