BADANIA
SPOŁECZNE

Realizujemy projekty badawcze dla
instytucji publicznych, pozarządowych,
przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Poznajemy opinie, motywy i postawy
różnych społeczności.

Pomagamy zrozumieć zjawiska i trendy społeczne.

PROWADZIMY BADANIA W RÓŻNYCH
OBSZARACH TEMATYCZNYCH

Cel: Badania społeczne pozwalające zidentyfikować negatywne zjawiska oraz niezaspokojone potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Dotyczą zrozumienia problemów związanych m.in. z biedą i ubóstwem, sytuacją seniorów, problemami młodzieży, bezrobociem, niepełnosprawnością, uzależnieniami behawioralnymi (np. od telefonu, od zakupów, od hazardu), uzależnieniami od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Odbiorcy: Instytucje publiczne i pozarządowe, przedsiębiorstwa, jednostki naukowe

Metody badawcze: Ankiety, wywiady, analiza danych statystycznych, grupy fokusowe.

Zastosowanie: Tworzenie programów interwencyjnych, polityk społecznych, alokacja zasobów.

Cel: Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy, identyfikacja zawodów deficytowych i nadwyżkowych, ocena zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności.

Odbiorcy: Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, samorządy lokalne, instytucje edukacyjne, przedsiębiorcy.

Metody badawcze: Ankiety, wywiady z pracodawcami i osobami bezrobotnymi, analiza danych statystycznych, desk research.

Zastosowanie: Tworzenie programów aktywizacji zawodowej, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku, planowanie polityk zatrudnieniowych.

Cel: Ocena stopnia aktywności gospodarczej w regionie, analiza barier i możliwości rozwoju przedsiębiorczości, identyfikacja potrzeb lokalnych przedsiębiorców.

Odbiorcy: Samorządy lokalne, instytucje wspierające przedsiębiorczość, organizacje biznesowe.

Metody badawcze: Ankiety wśród przedsiębiorców, analiza danych rejestrowych firm, wywiady z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Zastosowanie: Tworzenie programów wsparcia dla przedsiębiorców, planowanie inwestycji sprzyjających rozwojowi biznesu, dostosowanie polityk lokalnych do potrzeb przedsiębiorców.

Cel: Ocena satysfakcji mieszkańców z jakości życia w danej miejscowości, identyfikacja obszarów wymagających poprawy.

Odbiorcy: Samorządy lokalne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe.

Metody badawcze: Ankiety, wywiady, grupy fokusowe, analiza skarg i wniosków mieszkańców.

Zastosowanie: Poprawa jakości usług publicznych, planowanie inwestycji infrastrukturalnych, dostosowanie polityk lokalnych do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Cel: Identyfikacja i analiza postrzegania miasta lub województwa przez różne grupy interesariuszy, ocena atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej i mieszkaniowej, określenie mocnych i słabych stron wizerunku.

Odbiorcy: Władze samorządowe, instytucje promocji regionu, organizacje turystyczne, inwestorzy, mieszkańcy.

Metody badawcze: Ankiety, wywiady pogłębione, grupy fokusowe, analiza treści mediów, badania skojarzeń i percepcji.

Zastosowanie: Tworzenie strategii promocji miasta/województwa, planowanie działań marketingowych, poprawa atrakcyjności regionu, kształtowanie polityki rozwoju lokalnego.

Cel: Ocena skuteczności i odbioru społecznego polityk proekologicznych, identyfikacja barier we wdrażaniu rozwiązań ekologicznych, analiza świadomości ekologicznej mieszkańców.

Odbiorcy: Władze samorządowe, instytucje ochrony środowiska, organizacje ekologiczne, przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania proekologiczne.

Metody badawcze: Ankiety, wywiady z ekspertami, analiza danych środowiskowych, badania zachowań proekologicznych mieszkańców, analiza dokumentów strategicznych.

Zastosowanie: Doskonalenie polityk środowiskowych, planowanie kampanii edukacyjnych, tworzenie programów wsparcia dla inicjatyw ekologicznych, dostosowanie strategii rozwoju do wymogów zrównoważonego rozwoju.

Cel: Badania mające na celu ocenę poziomu zaufania społecznego, zaangażowania obywatelskiego, uczestnictwa w organizacjach pozarządowych oraz innych wskaźników więzi społecznych w danej społeczności. Analiza kapitału społecznego pozwala zrozumieć, jak relacje społeczne i sieci kontaktów wpływają na dobrobyt jednostek i całych społeczności.

Odbiorcy: Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, decydenci polityczni.

Metody badawcze: Ankiety, wywiady, grupy fokusowe, analiza danych statystycznych, badania jakościowe i ilościowe.

Zastosowanie: Tworzenie programów wspierających budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego, planowanie polityk społecznych, alokacja zasobów na inicjatywy społeczne, poprawa jakości życia poprzez wzmacnianie więzi społecznych.

Cel: Analiza możliwości i barier w zmianie statusu społeczno-ekonomicznego przez członków danej społeczności. Badanie mobilności społecznej pozwala zrozumieć, w jakim stopniu jednostki mogą poprawić swoją sytuację życiową poprzez edukację, zatrudnienie i inne czynniki.

Odbiorcy: Instytucje publiczne, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, decydenci polityczni.

Metody badawcze: Ankiety, wywiady, analiza danych statystycznych, grupy fokusowe.

Zastosowanie: Tworzenie programów wsparcia edukacyjnego i zawodowego, planowanie polityk społecznych mających na celu zwiększenie mobilności społecznej, alokacja zasobów na inicjatywy wspierające awans społeczny, identyfikacja i eliminacja barier w mobilności społecznej.

Opowiedz nam o swoim projekcie,
my przeprowadzimy dla Ciebie badania

NASZE OBSZARY
KOMPETENCJI

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
SZKOLNICTWO + EDUKACJA
ZDROWIE + MEDYCYNA
KULTURA + SZTUKA
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
PROBLEMY SPOŁECZNE
TRANSPORT + LOGISTYKA
POLITYKI PUBLICZNE
RYNEK PRACY
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

SPRAWDŹ NASZE PROJEKTY

CAWI ankieta online
CATI wywiady telefoniczne
TDI wywiady telefoniczne pogłębione
CAPI wywiady kwestionariuszowe
ANKIETY AUDYTORYJNE
FGI zogniskowany wywiad grupowy
IDI wywiady pogłębione indywidualne
ETNOGRAFIA obserwacja i opis
DIADY/TRIADY wywiady w grupach
DESK RESEARCH

DOSTOSUJEMY
METODY BADAWCZE DO TWOICH CELÓW
I BUDŻETU PROJEKTU

INNE USŁUGI

OPOWIEDZ O SWOIM
PROJEKCIE. MY
ZREALIZUJEMY DLA
CIEBIE BADANIA

Maciej Mroczek
tel. +48 693 62 28 28

    Scroll to Top