ANALIZY
I RAPORTY

Przeprowadzamy badania
i opracowujemy analizy społeczne
i rynkowe.

Badamy zjawiska społeczne,
cyfryzacji, gospodarcze, kulturowe.

Przygotowujemy przekrojowe
raporty jednorazowe i cykliczne.

OBSZARY TEMATYCZNE, W KTÓRYCH SIĘ
SPECJALIZUJEMY

Cel: Kompleksowa ocena stanu przedsiębiorczości w regionie lub kraju, obejmująca identyfikację barier i możliwości rozwoju biznesu oraz analizę innowacyjności i konkurencyjności firm. Badania mają na celu zrozumienie dynamiki lokalnego ekosystemu biznesowego, w tym czynników wpływających na zakładanie, rozwój i sukces przedsiębiorstw. Dodatkowo, celem jest dostarczenie rzetelnych danych i rekomendacji dla twórców polityk i programów wspierania przedsiębiorczości.

Odbiorcy: Instytucje publiczne, organizacje wspierające biznes, przedsiębiorcy, inwestorzy.

Metody badawcze: Analiza danych statystycznych, badania ankietowe, wywiady z przedsiębiorcami, analiza dokumentów.

Zastosowanie: Tworzenie polityk wspierania przedsiębiorczości, planowanie strategii rozwoju gospodarczego, alokacja środków na programy wsparcia

biznesu.

Cel: Identyfikacja, analiza i zrozumienie kluczowych problemów społecznych, takich jak bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, nierówności, problemy zdrowotne czy edukacyjne. Badania mają na celu nie tylko diagnozę aktualnej sytuacji, ale także śledzenie trendów i prognozowanie przyszłych wyzwań społecznych. Celem jest również dostarczenie kompleksowej wiedzy niezbędnej do projektowania skutecznych interwencji i polityk społecznych oraz stymulowania debaty publicznej na temat najważniejszych kwestii społecznych.

Odbiorcy: Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, media.

Metody badawcze: Analiza danych statystycznych, badania ankietowe mieszkańców, wywiady z ekspertami, studia przypadków.

Zastosowanie: Projektowanie programów rozwiązywania problemów społecznych, planowanie interwencji publicznych, informowanie opinii publicznej, stymulowanie debaty społecznej.

Cel: Kompleksowa analiza systemu edukacyjnego na wszystkich poziomach, od przedszkola po szkolnictwo wyższe. Badania mają na celu ocenę jakości kształcenia, efektywności programów nauczania, dostępności edukacji oraz identyfikację wyzwań i możliwości rozwoju w sektorze edukacyjnym. Dodatkowo, celem jest analiza trendów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych.

Odbiorcy: Instytucje rządowe, samorządy lokalne, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie, organizacje pozarządowe, badacze edukacji.

Metody badawcze: Analiza danych statystycznych, badania ankietowe, wywiady z ekspertami, obserwacje zajęć, analiza programów nauczania.

Zastosowanie: Formułowanie polityk edukacyjnych, doskonalenie programów nauczania, planowanie inwestycji w edukację, rozwój programów dla nauczycieli, wyrównywanie szans edukacyjnych, dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy.

Cel: Kompleksowa analiza systemów transportowych i łańcuchów dostaw, obejmująca ocenę efektywności, kosztów i wpływu na środowisko różnych form transportu oraz rozwiązań logistycznych. Badania mają na celu identyfikację wąskich gardeł, optymalizację procesów oraz analizę trendów i innowacji w sektorze, w tym rozwoju zrównoważonego transportu i logistyki 4.0.

Odbiorcy: Firmy transportowe i logistyczne, producenci, detaliści, instytucje rządowe odpowiedzialne za infrastrukturę, samorządy lokalne, operatorzy portów i centrów logistycznych, firmy kurierskie.

Metody badawcze: Analiza danych statystycznych dotyczących przepływów towarów i osób, badania ankietowe wśród firm i klientów, wywiady z ekspertami branżowymi, analiza kosztów i efektywności, modelowanie symulacyjne łańcuchów dostaw.

Zastosowanie: Optymalizacja tras i procesów logistycznych, planowanie inwestycji infrastrukturalnych, rozwój zrównoważonych rozwiązań transportowych, poprawa efektywności łańcuchów dostaw, wdrażanie nowych technologii w transporcie i logistyce.

Przygotujemy dla Ciebie opracowanie w
wybranym obszarze tematycznym

SPRAWDŹ NASZE PROJEKTY

INNE USŁUGI

OPOWIEDZ O SWOIM
PROJEKCIE. MY
ZREALIZUJEMY DLA
CIEBIE BADANIA

Maciej Mroczek
tel. +48 693 62 28 28

    Scroll to Top